top of page

Project-/procesmanagement

Projectmanagement

Bouwprojecten worden door Van den Heuvel bouwexpertise B.V. aan de hand van de 
GOTIK-methodiek (sturing op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) begeleid. 
Goed projectmanagement levert alle betrokken partijen optimale voordelen op: risico's worden verlaagd
en frustraties worden beperkt. Faalkostenreductie in de uitgebreidste zin van het woord 
werkt rendementverhogend.

Procesmanagement

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. begeleidt projecten zoveel mogelijk op een eenduidige, gestructureerde wijze door gebruik te maken van degelijke procedures voor de diverse fasen in het bouwproces. 
Wij analyseren bedrijfsprocessen en brengen deze overzichtelijk in kaart. 
Vervolgens brengen wij advies uit over optimalisatie en implementatie voor wat betreft taken, bevoegdheden en procedures. 

Risico- en kwaliteitsmanagement maken deel uit van het procesmanagement. 


Strategisch management

Om optimaal te kunnen functioneren, werkt Van den Heuvel bouwexpertise B.V. vanuit haar bedrijfsvisie: vanuit de basis expertise in alle bouwaspecten objectief, transparant, flexibel en onafhankelijk opereren, met als kernvoorwaarden kwaliteit, wederzijds vertrouwen en een no-nonsense houding. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de voortdurende veranderingen, door het up-to-date blijven qua regelgeving, vakkennis, automatisering, materialisering, energieprestatie-eisen en milieueisen.

Met het oog op een goede overdracht van vakkennis voor nu en de toekomst spant van den Heuvel bouwexpertise B.V. zich in om stageplaatsen ter beschikking te stellen.


Risicomanagement

Risicomanagement zorgt ervoor dat van den Heuvel bouwexpertise B.V. helder in beeld heeft welke risico's er zijn versus welke geprognosticeerde risico's verantwoord genomen kunnen worden, zodat hierop tijdens een bouwproces gestuurd kan worden. Voortdurende analyse van een correcte opvolging van het Programma van Eisen beperkt de risico's: toetsing van vastgelegde doelstellingen (budget, markt, regelgeving, uitvoeringstechnieken, en dergelijke) aan het Programma van Eisen 
kunnen faalkosten sterk reduceren en daaruit voortvloeiend het rendement verhogen. 
Deze kennis wordt gedeeld met de opdrachtgever(s), vastgelegd en gecommuniceerd; besluitvorming kan hierop aangepast worden. 

bottom of page