top of page

Ontwikkeling


Projectontwikkeling is het proces waarbij grond, geld en gebruikers bijeen gebracht 
worden om een bouwwerk te realiseren. 
Van den Heuvel bouwexpertise B.V. begeleidt het hele ontwikkelingstraject vanaf de grondverwerving. 
 

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. verzorgt de optimalisatie van het stedenbouwkundig plan, 
de ruimtelijke onderbouwing,de functionele ontwerpen die afgestemd zijn op het PvE van de 
opdrachtgever en realiseert het bouwproject, gevolgd door oplevering aan de opdrachtgever inclusief nazorg.

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. brengt de risico's die met ontwikkeling gepaard gaan in kaart voor de opdrachtgever.
Hierbij onderscheiden we markt-, prijs- en ontwikkelingsrisico.

Marktrisico 

Wijzigingen in marktomstandigheden kunnen financiële gevolgen hebben tijdens het vaak
langdurige ontwikkelingsproces. 
Verhuurrisico en afzetrisico vormen de belangrijkste risicofactoren. 
Verhuurrisico is het risico dat een pand niet of tegen een lagere prijs verhuurd kan worden. 
Afzetrisico betreft het risico dat een pand niet of voor een lagere prijs verkocht kan worden. 

Deze risico's zijn nauw met elkaar verbonden.

Prijsrisico

Tijdens het ontwikkelingsproces is het mogelijk dat de investeringskosten hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot. 
De voornaamste risico's liggen bij grondverwervingskosten, kosten ten behoeve van een eventueel 
noodzakelijke grondsanering, bouwkosten en rentekosten.

Ontwikkelingsrisico

Als een ontwikkelingsproces niet kan worden afgemaakt of pas na forse onvoorziene vertraging spreken we van een ontwikkelingsrisico. Voorbeelden hiervan zijn bestemmingsplannen die niet altijd kunnen worden gewijzigd
of bouwvergunningen die niet worden verleend. In geval van grote vertragingen kunnen in het bijzonder 
de rentelasten behoorlijk toenemen.

Van den Heuvel bouwexpertise B.V. brengt kosten en risico's door middel van een exploitatieberekening in een vroeg stadium in beeld.

bottom of page